Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Geološke in geomehanske storitve:

V našem podjetju izvajamo različne geološke raziskave, ki so v pretežni meri povezane s problematiko temeljenja objektov in problematiko plazenja nestabilnih terenov (plazovi). Na podlagi geoloških raziskav izdelamo projekt sanacije na podlagi katerega lahko investitor pristopi k sanaciji plazišča, oziroma izdelamo geomehansko poročilo o temeljenju objektov. Običajno se za pridobitev soglasja s strani Arsa in Upravne enote izdelajo enostavna preliminarna poročila in mnenja, izdelana na podlagi terenskega ogleda in sondažnega razkopa.

• Geološko – geomehanske raziskave in poročilo o sestavi tal

Geološko poročilo o plazovitosti in erozijski ogroženosti terena

Geotehnične analize in izvedba projektiranja geotehničnih konstrukcij

 

Hidrološke storitve:

Na področju hidrogeologije se ukvarjamo pretežno z manj obsežnimi hidrogeološkimi raziskavami (nalivalnimi in črpalnimi poizkusi), s pomočjo katerih se pridobijo hidrodinamični parametri, ki so potrebni kot sestavni deli raznih poročil, mnenj in soglasji.

Ker se številni objekti gradijo na vodovarstvenih območjih, je potrebno s pomočjo terenskih raziskav in matematičnega modeliranja izdelati analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode.

Če boste gradili ob rekah in potokih, ki občasno poplavljajo, je verjetno, da boste pred gradnjo morali naročiti izvedbo študije poplavnih vod na vašem območju. Na podlagi geodetskega posnetka, znanih, računskih in historičnih podatkov se izdela hidravlični model na podlagi katerega se določijo razredi poplavne nevarnosti, erozijske nevarnosti, vplivi na vodni režim ter omilitveni ukrepi.

Koristne povezave:

- Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Url., št. 89/2008) http://goo.gl/SVJ4jr

- P R A V I L N I K o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l. št. 60/2007) http://goo.gl/D8If19

- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur.l. št. 67/2007) http://goo.gl/Sm3HA6

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Ur.l. št. 57/200) http://goo.gl/LHvb5b

 

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja

Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja vod

Hidrološko – hidravlična študija poplavnih vod

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa

 

Različne ostale storitve in raziskave:

Poleg geološko – geomehanskih in hidrogeoloških storitev se ukvarjamo tudi s spodnjimi storitvami in raziskavami:

Izvajamo geomehanski strokovni nadzor pri gradnji objektov.

Meritve zbitosti tal z dinamično ploščo.

Raziskave z dinamičnim penetrometrom (DPL).

Elaborati dimenzioniranja voziščne konstrukcije

GEOMET, geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve, d.o.o.

Kontaktni osebi:  Janja Marolt, univ.dipl. inž. geol.  031 412 046

                              Breda Pivko, univ.dipl. inž. geol.   041 975 059

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.