Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

 

2016

 

 • Geološko mnenje o spremembi načina temeljenja, objekt: Prizidek za pakiranje, komisioniranje, skladiščenje in sušenje ob proizvodnjo – skladiščnem objektu za predelavo mesa, naročnik: Celjske mesnine d. d., Celje.

 • Geološko poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: Obnova industrijske ceste Trbovlje – plato Ojstro - Hrastnik, naročnik: RTH d. o. o., Trbovlje.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotokih Voglajne, Kozarice in Pešnice, naročnik: Občina Šentjur.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Vrtec Laporje, naročnik: Občina Slovenska Bistrica.

 • Geotehnološki načrt sanacije plazišča, objekt: Sanacija plazišča pod stanovanjskim objektom Hrastje ob Bistrici 22A, naročnik: Občina Bistrica ob Sotli.

 • Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase vodovoda ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekt: Vodovod pod vinogradi - Golava, naročnik: Občina Prebold.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Vrtec Laporje, naročnik: Občina Slovenska Bistrica.

 • Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: Poslovna hiša MG Rohr, naročnik: MG Rohr d. o. o., Ravne na Koroškem.

 • Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekt: Kabliranje DV 20 KV D 27 Podplat, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje.

 • Hidrološko – hidravlična študija, objekt: Stanovanjski objekt v Občini Osilnica.

 • Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase predvidene kanalizacije v Strmci, objekt: Kanalizacija v Strmci, naročnik: Občina Laško.

 • Geološko - geomehansko poročilo o možnostih in pogojih temeljenja, objekt: Poslovno proizvodni objekt, naročnik: Inel  d. o. o., Celje.

 • Geološko - geomehansko poročilo o možnostih in pogojih temeljenja, objekt: Čistilna naprava Planina pri Sevnici (rekonstrukcija), naročnik: Občina Šentjur.

 • Geološko geomehansko poročilo, objekt: Sanacija opornega zidu ob cesti rudniška uprava - opekarna, naročnik: RTH d. o. o., Trbovlje.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Sanacija usada pod občinsko cesto 761321, naročnik: Občina Mislinja.

 • Geološko geomehansko mnenje o ogledu usada, objekt: Usad pod stanovanjskim objektom Berić, naročnik: Mestna občina Ptuj.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Temeljenje temelja železniške vage, Cinkarna Celje d. d., naročnik: Cinkarna, MC - Metal, d. o. d..

 • Izvedba meritev zbitosti nasipa pod temeljno ploščo, objekt: Rekonstrukcija gasilskega doma Pirešica, naročnik: PGD Velika Pirešica, Žalec.

 • Geološko mnenje o vgradnji gradbenih odpadkov, objekt: Prizidek hlajenje in komisioniranje ob proizvodnjo – skladiščnem objektu, naročnik: Celjske mesnine d. d., Celje.

 • Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, projekt: Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotokih Voglajne, Kozarice in Pešnice, naročnik: Občina Šentjur.

 • Geološka spremljava izvedbe pilotov ø 80 cm, projekt: Dograditev nevtralizacije za separacijo sadre – peta in šesta centrifuga, naročnik: Metalurško – kemična industrija Celje d. d., Celje.

 

 

2015

  

 • Geološko mnenje o ogledu terena, objekt: Sanacija plazu Kuštanovci in Mačkovci, naročnik: Občina Puconci.

 • Izračun pilotne stene za hotelom Boč, objekt: Pilotna stena (Hotel Atlantida), naročnik: Gradia d. o. o., Celje.

 • Hidrološko – hidravlična študija, objekt: Stanovanjski objekt v Občini Maribor.

 • Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekti: Bazne postaje za mobilno telefonijo, naročnik: Simobil d. d., Ljubljana.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Izboljšava poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški, naročnik: Občina Ig.

 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Sanacija plazu na lokalni cesti LC 261060 (Colnarca), naročnik: Občina Mislinja.

 • Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal, objekt: Oporni zid na cesti Tišler-Kepec, naročnik: Javno podjetje KIČ Radlje d. o. o..

 • Geološko – geomehansko poročilo o sestavi predvidenega peskokopa, objekt: Peskokop Trbonje, naročnik: Javno komunalno podjetje Dravograd d. o. o..
 • Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Temelj železniške vage, naročnik: Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d. d..

 • Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Večnamenski objekt v Šmartnem v Rožni dolini, naročnik: Remont d. d., Celje.

 • Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda, objekti: Kabliranje daljnovoda D31/20 kV Poljane ter TP Poljane; Kabliranje DV 20 KV D9 Logarska dolina med oporišči tč. 294 in tč. 323 ter TP Solčava Lovski dom, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje.

 • Izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Proizvodno skladiščna hala Monting, naročnik: Remont d. d., Celje.

 • Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: Plinska postaja za utekočinjen kisik, naročnik: Steklarna Rogaška d. d., Rogaška Slatina.

 • Izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Izgradnja kanala SK-6 in obnova vodovoda, naročnik: Navor d. o. o, Celje.

 • Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal, objekt: Večnamenski objekt na Lopaci v KS Prevorje, naročnik: Remont d. d., Celje.

 • Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Hala C, Obrat Loče, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice.

 • Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Lokalna cesta Vuhred - Hidroelektrarna Vuhred, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.

 • Geološko mnenje o sestavi materiala in varovanju gradbene jame, objekt: Šempeter – izgradnja fekalne kanalizacije, naročnik: Hidroplanum d. o. o., Petrovče.

 • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, objekt: Izgradnja protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj, naročnik: Občina Ig.

 • Geološko geomehansko poročilo o sestavi predvidenega peskokopa Trboje; objekt: Peskokop Trboje, naročnik: Javno komunalno podjetje d. o. o., Dravograd.

 

 

 

2014

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Skladiščno proizvodna hala, naročnik: Kovis livarna d. o. o., Štore.

• Geološko - geomehansko poročilo o raziskavah plazu nad proizvodnim objektom v Mislinji s predlogom sanacije, naročnik: Centernorma d. o. o., Šmartno pri Slovenj Gradcu.

• Popis stanja vodotokov v okolici industrijske cone Laze in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi, naročnik: Mestna občina Kranj.

• Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: MHE Lovrenc na Pohorju - Cevovod ob regionalni cesti R3-701/1270, Lovrenc - Pesek, naročnik: Kreativ Rogaška d. o. o., Rogaška Slatina.

• Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda, objekti: Kablovod 20 kV iz RTP Selce - izvoda Celeiapark in Pošta, TP Vodruž Ravne in električni vodi, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje

• Geološko poročilo o raziskavah usada pod stanovanjskim objektom v naselju Savina s predlogom sanacije, naročnik: Občina Ljubno ob Savinji.

• Geološko geomehansko mnenje o stabilnosti pešpoti v Juvanju, objekt: pešpot v Juvanju, naročnik: Občina Ljubno ob Savinji.

• Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, naročnik: A. Schell

• Hidrogeološko mnenje o možnosti ponikanja, objekt: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Novo Celje, naročnik: Era Good d. o. o., Velenje

• Hidrogeološko mnenje o prepustnosti temeljnih tal, objekt: Ureditev vaškega jedra Starše, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice

• Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev zbitosti z dinamično ploščo Zorn, objekti: Vrtec Lovrenc na Pohorju, Ureditev vaškega jedra Starše, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice

• Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekti: Ureditev kolesarske steza na R-III 702/2704 v naselju Vuzenica, Hodnik za pešce od avtobusne postaje do pokopališča v Vuhredu, Kolesarske poti v Dravski dolini, odsek: Radlje – Sp. Vižinga, odsek G1, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.

• Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekti: Ureditev Zgornjega trga, Stanovanjski objekt Intercom v Škofji vasi, Večnamenski center Kozje, Rekonstrukcija in dozidava Ipavčevega kulturnega centra Šentjur, Prizidek k vrtcu v Polzeli, Rekonstrukcija Kodelčeve kleti, Tržni prostor s parkirišči v Rogaški Slatini, Servisna delavnica, garaže – Slovenj Gradec, Večnamenski objekt na Lopaci v KS Prevorje, Pomožni objekt ob toplarni, Proizvodno skladiščna hala Monting SK d. o. o., »Objekt B« v kompleksu Dvorca Trebnik, naročnik: Remont d. d., Celje

• Izvedba meritev zbitosti nasipa z dinamično ploščo, objekt: Poslovni objekt – industrijska cona Žeje pri Komendi, naročnik: Plamtex Int. d. o. o., Mengeš

• Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Vrtec Poljčane, naročnik: Podjetje za gradbeništvo in inženiring d. o. o., Ptuj.

• Izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Rekonstrukcija ceste v naselju Sp. Vižinga, naročnik: Gokop d. o. o., Zgornja Kungota.

• Geološko geomehansko poročilo o pregledu temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Točkovni temelji za nadstrešnico bazena (ČK Tremarje), investitor: Mestna občina Celje.

• Izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekti: Obnova občinske ceste odsek Loke – Lažiše, Obnova lokalne ceste LC 396021, Jarmovec-Glinsko-Žepina, naročnik: Biro-Izkop, Felicijan Marjan s. p., Celje

• Geološko geomehansko poročilo o pregledu temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Urgentni center Celje, Poslovno skladiščni objekt »MOS«, Hotel Boč, naročnik: Gradia d. o. o., Celje


• Večje število manjših pregledov gradbenih jam, meritev zbitosti z dinamično ploščo ter geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil za individualne stranke.

 

2013

• Geološko - geomehansko poročilo, objekt: Čistilna naprava Kasaze, naročnik: Občina Žalec.

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Mrliška vežica, naročnik: Občina Litija.

• Hidrogeološko mnenje o izvedbi ponikovalnice, objekt: Regijsko odlagališče Zmes, naročnik: IMOS - Lit d. o. o., Ljubljana.

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Dvorec Trebnik, naročnik: Remont d. d., Celje

• Geološko mnenje o opravljenem ogledu trase plinovoda in predlog ukrepov ob izvedbi izkopov, objekt: Prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, naročnik: IMP d. d., Ljubljana.

• Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 15, odsek 134011 Bukovžlak - Proseniško od priključka za RCERO do občinske meje, naročnik: Esplanda d. o. o., Šentrupert.

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, objekt: Oporni zidovi, naročnik: Krajevna skupnost Polšnik.

• Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: rekonstrukcija javnega vodovoda Podkum – odsek Šklendrovec, naročnik: Občina Zagorje ob Savi.

• Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Kolesarske poti v Dravski dolini sklop 2, kolesarska steza na R-III 702/2704 v naselju Vuzenica, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.

• Geološko - geomehansko poročilo o raziskavah na območju rekonstrukcije opornih zidov, objekt: Cesta Pod gradom v Laškem, naročnik: Občina Laško.


• Večje število manjših pregledov gradbenih jam, meritev zbitosti z dinamično ploščo ter geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročilza individualne stranke.

 

2012

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Več stanovanjskih objektov, investitor: F. Rogelj.

• Hidrološko - hidravlična študija Trsteniškega potoka, investitor: F. Rogelj.

• Hidrološko - hidravlična študija neimenovanega potoka, investitor: A. Kozlevčar.

• Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Telovadnica k 1. OŠ v Celju, investitor: Mestna občina Celje.

• Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Kolesarske poti v Dravski dolini sklop 3, kolesarska pot odsek Gortina - Bistriški jarek - Muta, faza II. in III., naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.

 

• Večje število manjših pregledov gradbenih jam, meritev zbitosti z dinamično ploščo ter geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil za individualne stranke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMET, geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve, d.o.o.

Kontaktni osebi:  Janja Marolt, univ.dipl. inž. geol.  031 412 046

                              Breda Pivko, univ.dipl. inž. geol.   041 975 059

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.